REBEL
ELECTRIC

Regulamin

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby wszystkie osoby odwiedzające serwis Rebel Electric miały dobre doświadczenia oraz były w pełni świadome swoich praw i obowiązków prawnych związanych z korzystaniem z serwisu rebel-electric.com.

1. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu rebel-electric.com
 2. Rebel Electric - serwis internetowy działający w domenie rebel-electric.com, którego właścicielem jest Firma CraftCv z siedzibą w Poznaniu, posługująca się numerem NIP 739-363-21-07 oraz REGON 302748236. Dane kontaktowe: email support(at)rebel-electric.com
 3. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem rebel-electric.com
 5. Login – unikalny adres e-mail Użytkownika w Serwisie wskazany w trakcie rejestracji
 6. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie rebel-electric.com identyfikowane przez unikalne, wybrane przez użytkownika hasło (składające się z min. 4 znaków) oraz unikalne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu rebel-electric.com
 7. Karta Pojazdu – indywidualna, przypisana do Konta użytkownika elektroniczna karta pojazdu w serwisie rebel-electric.com Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić Kartę Pojazdu w dowolnym momencie korzystania z serwisu.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Rebel Electric jest serwisem internetowym o charakterze socialmedia zrzeszającym miłośników pojazdów elektrycznych.
 2. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu rebel-electric.com nie wymaga opłat.
 4. Serwis Rebel Electric udostępnia użytkownikom szereg funkcji takich jak:
  • Możliwość dodania własnego profilu, karty pojazdu elektrycznego, wraz ze zdjęciami i opisem
  • Możliwość przeglądania profili innych użytkowników
 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w serwisie rebel-electric.com jest firma CraftCv - Radosław Panas. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa. Więcej na stronie Polityki Prywatności.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych, plików graficznych wysłanych przez Użytkownika w ramach wypełniania Karty Pojazdu. Głównie chodzi o zdjęcia samych pojazdów (bez wizerunku właściciela) w celach promocyjnych na nasz Instagram, kanał na Youtube (Rebel Electric czy też Taba) oraz fanpage na Facebooku (Rebel Electric Polska).
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 8. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

3. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  • połączenia z siecią Internet,
  • korzystania z platform: MS Windows 7, 8, 8.1, Vista, MS Windows XP, iOS 7.0, Android 4.4 lub ich nowszych wersji,
  • korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox 35.X, Google Chrome 40.X lub ich nowszych wersji.
  • korzystanie z aktualnego oprogramowania Javascript,
  • aktywne konto poczty e-mail

4. REJESTRACJA

 1. Rejestracja i utworzenie konta w Serwisie rebel-electric.com jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta Użytkownika są:
  • wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
   • adres poczty elektronicznej , które będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login)
   • hasło dostępowe do konta,
   • zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;
   • wyrażenie chęci na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (opcjonalnie)
 4. Podanie nieprawdziwego adresu e-mail uniemożliwi założenie konta.
 5. W czasie rejestracji Użytkownik podaje adres unikalny e-mail, który staje się loginem do serwisu, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu rebel-electric.com.
 6. W czasie rejestracji Użytkownik tworzy indywidualne hasło do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogłyby wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu.
 7. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem rebel-electric.com W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie rebel-electric.com
 8. Serwis rebel-electric.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
 9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik serwisu rebel-electric.com posiada indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny e-mail podany w czasie rejestracji.
 2. Konto utworzone w serwisie rebel-electric.com jest tworzone na czas nieograniczony.
 3. Serwis rebel-electric.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania na swoim koncie informacji prawdziwych i dotyczących jedynie własnej osoby. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich.
 5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika w serwisie rebel-electric.com
 6. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć konto i swoje dane z Serwisu. Wystarczy wejść w ''Moje konto '' i potwierdzić trwałe usunięcie konta z Serwisu. Samodzielne usunięcie konta z serwisu, powoduje, iż ten sam e-mail nie może zostać ponownie zarejestrowany w Serwisie Rebel Electric
 7. Zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.
 8. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.

6. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu rebel electric wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Serwisu.
 2. Zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
 3. Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
 4. Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
 5. Zabronione jest publikowanie informacji nieprawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
 6. Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadania stosownego upoważnienia.
 7. Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie serwisu rebel-electric.com
 8. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.
 9. Zabronione jest publikowanie zdjęć oraz grafik bez odpowiednich praw autorskich.
 10. Zabronione jest duplikowanie profili innych użytkowników.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. rebel-electric.com nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Użytkownik serwisu wrebel-electric.com zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Serwis nie jest stroną.
 4. Serwis Rebel Electric nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
 5. Firma będąca właścicielem Serwisu zobowiązuje się do współpracy z uprawnionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. DODAJ POJAZD

 1. By stworzyć Kartę Pojazdu użytkownik musi być zalogowany
 2. Użytkownik może zmieniać dane na karcie Pojazdu oraz zmieniać/dodawać zdjęcia do galerii.
 3. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania Karty Pojazdu są przechowywane w bazie Serwisu.
 4. Użytkownik zgadza się na publikację danych na Karcie Pojazdu w chwili założenia karty.
 5. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie przez Serwis danych z karty pojazdu (w szczególności obrazów) do działań promocyjnych i marketingowych Serwisu. Mowa tu o udostępnianiu zdjęć w naszych kanałach marketingowych takich jak:
  • Fanpage na Facebooku (Rebel Electric Polska)
  • Konto na Instagramie (Rebel Electric)
  • Kanał Youtube (Rebel Electric oraz Taba)

9. HANGAR

 1. Serwis Rebel Electric oferuje użytkownikom Hangar - który jest bazą wszystkich dodanych Kart Pojazdu.
 2. Hangar posiada wyszukiwarkę kategoryzującą pojazdy elektryczne
 3. Serwis ma w planach dodawać kolejne kategorie pojazdów elektrycznych
 4. Z pozycji Hangaru można wejść na dowolną Kartę pojazdu w serwisie (pod warunkiem, że wybierzemy odpowiedni filtr)

10. NEWSLETTER

 1. Zapisanie się do newslettera jest opcjonalne.
 2. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o usługach, nowościach, artykułach).
 3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Zarejestrowany Klient w każdej chwili zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi ''Newsletter '' możliwa jest w każdym czasie po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Rebel Electric i zaznaczeniu checkboxa z treścią “wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” czy też “Zapisz do newslettera [bez SPAMu]”

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez rebel-electric.com dokumentów przysługują właścicielowi serwisu Rebel Electric
 2. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody właściciela serwisu Rebel Electric.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa Polskiego.

13. ZMIANA REGULAMINU

 1. Serwis Rebel Electric zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez serwis i usunięcie Konta Użytkownika.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, serwis poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://rebel-electric.com/pl/regulations oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na końcu regulaminu

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Rebel Electric zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem rebel-electric.com
 2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą będącą właścicielem serwisu Rebel Electric, a innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy CraftCv - Radosław Panas.

Copyright (c), 2023, Rebel Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2023.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 12.05.2023.